Regulamin usługi SMS Mobilny Przewodnik

 

§1. Uwagi ogólne

1. Usługa „SMS Mobilny Przewodnik” (nazywana dalej Usługą) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają aktywną kartę SIM w sieciach polskich operatorów GSM (Orange, Plus, T-mobile, Play).

2. Usługę świadczy BEGA Krzysztof Surgut, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwarecka 2/13, wpisana do rejestru działalności gospodarczych miasta Wrocławia, o numerze NIP: 9880092179

3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

a. GSM – (z ang. the Global System for Mobile Communications) – system mobilnej telefonii cyfrowej wykorzystywanej do świadczenia usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

b. SMS – (z ang. short message system), system krótkich wiadomości tekstowych realizowanych z wykorzystaniem sieci GSM;

c. SMS MT – (z ang. Short Messaging Service Mobile Terminated), tj. wiadomość SMS, wysyłana do użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia Usługi, zawierająca instrukcję dostępu do Treści;

d. Treść – informacje, ciekawostki czy historia danego miejsca, przedmiotu lub wydarzenia odtwarzana w postaci nagrania audio.

4. Każda osoba (zwana dalej Użytkownikiem), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość SMS Premium MT na numer Premium SMS MT przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

5. Obsługę techniczną do realizacji mikropłatności z wykorzystaniem SMS Premium świadczą nasi partnerzy (zwani dalej Partnerami), do których należą:

         – Dotpay.pl (www.dotpay.pl)

         – Cashmobile.pl (www.cashmobile.pl)

         – Przelewy24.pl (www.przelewy24.pl)

6. Dokładana informacja, który Partner realizuje obsługę mikropłatności można znaleźć bezpośrednio przy danych informujących jak uzyskać dostęp do danej Treści.

 

§2. Korzystanie z Usługi

1. Usługa polega na udzielaniu czasowego prawa dostępu do Treści.

2. Usługa jest promowana za pośrednictwem materiałów drukowanych, naklejek, etykiet, plakietek, informacji prasowych oraz wysyłek email.

3. Usługa zostaje aktywowana po wysłaniu przez użytkownika SMS-a o wskazanej treści, na wskazany w materiale numer. Wysłanie takiej wiadomości SMS traktowane jest jako złożenie zamówienia na Usługę.

4. Opłata za korzystanie z serwisu wynosi 3 zł + VAT za każdy SMS wysłany przez Użytkownika do serwisu w ramach zamówionej Usługi. Opłata za odsłuchiwanie udostępnionych Treści, według taryfy Operatora użytkownika, jak za połączenie z numerem stacjonarnym.

5. Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi, uzyskuje dostęp do wskazanych zasobów Treści Usługi na okres 24h od momentu otrzymania wiadomości instruującej sposób dostępu do Treści.

6. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu i wykonanie połączenia głosowego ze wskazanym numerem telefonu stacjonarnego. Po uzyskaniu połączenia należy wskazać numer opowiadania (Treść), które ma zostać odtworzone. Prawo dostępu do Treści zostaje przydzielone wyłącznie dla numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, o której mowa w ppk.3.

10. Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.

12. Treść stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).

13. Kopiowanie, nagrywanie, wyświetlanie lub przekazywanie Treści bez zgody BEGA Krzysztof Surgut jest zabronione.

14. Reklamacje dotyczące Usługi można składać przesyłając na adres e-mail: info@mobilny-przewodnik.pl. lub listownie na adres wymieniony w par.1 pkt. 2, z dopiskiem „Reklamacja SMS”

 

§3. Odpowiedzialność

1. BEGA Krzysztof Surgut oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.

2. Wszelkie informacje dotyczące Użytkownika nie są udostępniane osobom trzecim (za wyjątkiem sytuacji przewidzianym polskim prawem i na wniosek odpowiednich instytucji). 

 

§4. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe dla pozywanego.

2. Regulamin Usługi dostępny jest na stronie http://www.mobilny-przewodnik.pl/regulaminSMS

3. Reklamacje należy przesyłać w terminie do 14 dni od daty zaistnienia sytuacji, której reklamacja dotyczy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania.