Regulamin serwisu Mobilny Przewodnik

 

§1. Uwagi ogólne i definicje

1. Właścicielem portal Mobilny Przewodnik (nazywanego dalej Mobilny Przewodnik) jest BEGA Krzysztof Surgut (nazywanego dalej BEGA), z siedzibą we Wrocławiu,  wpisana do rejestru działalności gospodarczych miasta Wrocławia, o numerze NIP: 9880092179

2. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

a. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Mobilny Przewodnik;

b. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Mobilny Przewodnik działa na zasadach niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Mobilnego Przewodnika poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Mobilny Przewodnik nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Mobilny Przewodnik. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Mobilny Przewodnik, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Przed rozpoczęciem korzystania z Mobilnego Przewodnika Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Mobilnego Przewodnika Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 

§2. Zasady korzystania

1. Dostęp do treści Mobilnego Przewodnika odbywa się poprzez Internet lub poprzez serwis SMS (, którego zasady reguluje odrębny regulamin).

2. Treści Mobilnego Przewodnika mogą stanowić reklamy dotyczące usług i towarów osób trzecich, które stanowią integralna część Mobilnego Przewodnika.

3. BEGA nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników na poszczególnych stronach i serwisach Mobilnego Przewodnika.

4. Jeżeli inny Użytkownik uzna, że treści przedstawione w Mobilnym Przewodniku nie są prawdziwe, poprawne lub naruszają dobra osób trzecich, powinien zawiadomić BEGA o tym fakcie wypełniając odpowiedni formularz „Zgłoś Nadużycie” lub przesłać wiadomość bezpośrednio na adres e-mail: info@mobilny-przewodnik.pl. W treści zgłoszenia należy podać zakres zastrzeżeń oraz przedstawić prawa do roszczeń zmiany treści lub Materiałów. BEGA niezwłocznie rozpatrzy każde zgłoszenie i poczyni odpowiedni kroki, aby usunąć treści lub Materiały, których istnienie w Mobilnym Przewodniku narusza dobra osób trzecich lub są nieprawdziwe.

 

§3. Własność intelektualna

1. Wszystkie treści i Materiały zamieszczone przez BEGA (oznaczone logotypem Mobilny Przewodnik lub podpisem Mobilny Przewodnik) stanowią własność BEGA.

2. Bez uprzedniej zgody BEGA Użytkownicy nie mogą:

a) zwielokrotniać, modyfikować, blokować, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet treści Mobilnego Przewodnika,

b) pobierać zawartości baz danych oraz treści Mobilnego Przewodnika i wtórne ich wykorzystywać w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

3. Wszystkie treści i Materiały zamieszczane przez Użytkownika w Mobilny Przewodnik powinny być wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na Mobilny Przewodnik i nie spowodują naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

4. BEGA zastrzega sobie prawo do moderacji każdej treści lub Materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Mobilny Przewodnik. BEGA zastrzega sobie prawo do ingerencji w treści lub Materiały zamieszczone przez Użytkownika. BEGA zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczania treści Użytkownika bez podania przyczyny czy uzasadnienia.

5. BEGA zastrzega sobie prawo do usunięcia, w dowolnym czasie, każdej treści lub Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Mobilnym Przewodniku, zarówno na skutek protestów osób trzecich lub uznania przez BEGA, że podane treści są niegodne z założeniami lub tematyką Mobilnego Przewodnika. BEGA nie ma obowiązku uzasadniania swojej decyzji.

6. Dodatkowe zalecenia i wskazówki co do oczekiwanego charakteru treści umieszczanego na Mobilny Przewodnik można znaleźć na postronie Pomocy.

 

§4. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Mobilnego Przewodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

          a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

          b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

          c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

          d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

          e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

          f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

          g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Mobilnego Przewodnika.

 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Mobilnym Przewodniku treści i Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Mobilnego Przewodnika treści o charakterze bezprawnym.

5. Użytkownik ma prawo do umieszczania treści i Materiałów w Mobilnym Przewodniku, które są zgodne z tematyką.

6. Użytkownik ma prawo do dystrybucji informacji o Mobilnym Przewodniku z wykorzystaniem dowolnych mediów informacyjnych, w tym portali społecznościowych.

7. BEGA zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji materiału, w którym znajdują się treści niezgodne z tematyką lub umieszczono reklamę, na którą BEGA nie udzieliła odrębnej zgody (dotyczy to także wszelkiego rodzaju linków czy odsyłaczy do treści znajdujących się w Internecie i nie stanowiących integralną część Mobilnego Przewodnika).

§5. Odpowiedzialność BEGA

1. BEGA nie ponosi odpowiedzialności za:

       a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Mobilnego Przewodnika, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

       b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Mobilnym Przewodniku przez Użytkowników;

       c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

       d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Mobilnego Przewodnika, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;

       e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Mobilnego Przewodnika;

       f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od BEGA, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

 2. BEGA nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Mobilnego Przewodnika w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

§6. Polityka prywatności

1. BEGA informuje, iż podczas korzystania z Mobilnego Przewodnika w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi Mobilnego Przewodnika. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Wszystkie dane zgromadzone w procesie zakładania konta Użytkownika w Mobilnym Przewodniku są przechowywane przez BEGA i nie są udostępniane stronom trzecim (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych polskim prawem).

4. W przypadku korzystania z niektórych usług lub funkcji Mobilnego Przewodnika Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia usługi lub dostępu do funkcji Mobilnego Przewodnika. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. BEGA przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi lub funkcji Mobilnego Przewodnika i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu Użytkownik musi zalogować się do swojego Konta i dokonać odpowiednich modyfikacji lub usunąć Konto.

 

§7. Opłaty

1. W przypadku niektórych usług i funkcji Mobilnego Przewodnika wymagane jest wniesienie przez Użytkownika opłaty. Wielkość i forma płatności przedstawiona jest w odpowiednim miejscu Mobilnego Przewodnika.

2. Wszystkie opłaty zawierają w cenie podatek VAT obwiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Każda płatność za usługi lub funkcje Mobilnego Przewodnika skutkuje wystawieniem faktury VAT.

3. BEGA oświadcza, iż jest płatnikiem VAT.

4. BEGA zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za pośrednictwem osób trzecich posiadających odpowiednie technologie i prawne zezwolenia do świadczenia usług finansowych (dotyczy to również opłat pobieranych za pomocą serwisów SMS Premium).

 

§8. Reklamacje i zwroty

1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Mobilnego Przewodnika. Reklamacja może dotyczyć wyłącznie serwisów lub funkcjonalności, które są odpłatne.

2. BEGA nie ma obowiązku rozpatrywać reklamacji dotyczących ogólnodostępnych i bezpłatnych serwisów lub funkcji Mobilnego Przewodnika.

3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: info@mobilny-przewodnik.pl z dopiskiem w tytule: REKLAMACJA.

4. BEGA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

6. BEGA zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 4 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od BEGA (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). BEGA ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

7. Sposób zwrotu opłat, za serwisy lub funkcje Mobilnego Przewodnika, których reklamacja została uznana, wybrany zostanie przez BEGA.

 

§9. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez BEGA. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach blogu Mobilnego Przewodnika, wraz z informacją o ich dokonaniu.

 2. Korzystanie przez Użytkownika z Mobilnego Przewodnika, po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Mobilnego Przewodnika.

3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Mobilnego Przewodnika.

4. BEGA zastrzega sobie, że w każdym czasie ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji usług czy treści Mobilnego Przewodnika oraz wprowadzania nowych usług lub funkcji do Mobilnego Przewodnika. BEGA jest uprawniona poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Blogu.